Fashion Schools #2

Bunka Fukusō Gakuin – Bunka Fashion College in Tokyo